Tijdelijke afwezigheid niet-Belg

Maak een afspraak

Wat

Als je tijdelijk – voor maximaal 1 jaar - buiten de gemeente van je hoofdverblijfplaats verblijft, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is, moet je de dienst Burgerzaken daarvan op de hoogte brengen. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van onze gemeente.

Procedure

Je doet aangifte van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden bij de dienst Burgerzaken. 

In volgende situaties en voor volgende personen is tijdelijke afwezigheid in binnen- of buitenland mogelijk:

 • Personen die niet meer thuis verblijven om gezondheidsredenen.
 • Personen die opgesloten zitten in strafinrichtingen.
 • Minderjarigen die door de jeugdrechter in een gemeenschapsinstelling geplaatst zijn of in de gevangenis.
 • Het Belgisch militair personeel en burgerpersoneel van het Belgisch leger in het buitenland, de militairen bij internationale of supranationale organismen, en de leden van hun gezin.
 • De personeelsleden van de federale politie in het buitenland alsook, in voorkomend geval, de leden van hun gezin.
 • De dienstplichtigen onder de wapens en de gewetensbezwaarden.
 • De federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het  buitenland  alsook, in voorkomend geval, de leden van hun gezin.
 • De personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen (NGO’s) die erkend zijn door het Belgisch departement ontwikkelingssamenwerking.
 • De personen verdwenen sinds zes maanden of langer, gesignaleerd aan de politie.
 • De personen die, in het kader van beroepsactiviteiten, een  specifiek werk of een bepaalde opdracht uitvoeren, in een andere gemeente of in het buitenland, alsook de leden van hun gezin.
 • De leerlingen en studenten ouder dan zestien jaar die financieel nog ten laste zijn van hun ouders, voor de duur van hun studies in België of in het buitenland, alsook de leden van hun gezin.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder daar melding van te maken, kan het college van burgemeester en schepenen je uit de bevolkingsregisters schrappen.

Wat meebrengen

 • Je vreemdelingenkaart
Naar top