Subsidies voor jeugdverenigingen

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidies voor jeugdhuizen worden uitgekeerd aan erkende jeugdhuizen na inlevering van hun verslag.

Elk erkend jeugdhuis ontvangt een vaste toelage van 2500 euro voor zijn organisatie en activiteiten, als het voldoet aan volgende voorwaarden :

Het jeugdhuis

 • organiseert tijdens het werkjaar minstens 10 socio-culturele activiteiten, waarvan minstens 2 activiteiten in het teken staan van alcohol-, drug- of gokpreventie, toeleiding tot culturele activiteiten of het aanbieden van een workshop met educatieve waarde.
 • biedt ruimte voor ontmoeting, activering, samenwerking en educatie
 • kiest voor een vernieuwend aanbod, moeilijk toegankelijke thema's of een specifieke doelgroep
 • betrekt de jongeren nauw bij de organisatie
 • stelt de activiteiten open voor alle jongeren
 • neemt op termijn de structuur van een vzw aan
 • het werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus

Het werkingsverslag wordt ten laatste op 30 september ingediend bij het team cultuur en jeugd.


Subsidie voor lokaalrenovaties

Alle erkende jeugdwerkinitiatieven van de jeugdraad die noodzakelijke onderhoudswerken of aanpassingen uitvoeren aan hun lokaal, speelplein, enz… hebben recht op subsidie.
Elke aanvrager brengt ten laatste 2 maanden na afloop van de werken en vóór 1 oktober een aanvraagformulier met de nodige gegevens binnen bij het gemeentelijke team cultuur en jeugd. Daartoe voegt hij ook een financieel verslag en de nodige betalingsbewijzen.

Aan elke aanvraag wordt een maximale subsidie van 100 % terugbetaald.
Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt prioriteit gegeven aan renovaties in kader van verbetering van sanitair, vocht en brandbeveiliging en veiligheid van de speelpleinen.


Subsidie voor vorming

De subsidies worden uitgekeerd op naam van het initiatief waartoe de cursist aangesloten is of -indien er een rekeningnummer vermeld wordt- op dit rekeningnummer. De cursist dient een attest van het volgen van de cursus als bewijs binnen te brengen op de jeugddienst voor 30 september.

Aan elke jeugdverantwoordelijke die een aanvraagformulier voor vorming indient, wordt een maximale subsidie van 100 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald met een maximum van 25 euro per dag en 12 kadervormingsdagen per jaar.


Werkingssubsidies voor jeugdbewegingen

Werkingssubsidies worden uitgekeerd aan erkende jeugdwerkinitiatieven - andere dan jeugdhuizen - na het inleveren van werkingsverslagen.

 • De jeugdwerkinitiatieven krijgen een basistoelage en een werkingstoelage. De basistoelage wordt berekend op basis van het aantal leden (begeleiding + deelnemers). De werkingstoelage wordt via een puntensysteem berekend : één punt per aanwezig lid per ledenactiviteit. Per punt wordt een maximumwaarde van 0.50 euro toegekend. Leidingskringen of het bijwonen van een jeugdraad tellen hier niet mee. 
 • Extra punten kunnen verkregen worden door:
  • het bijwonen van gemeentelijke vergaderingen die inspelen op een inclusieve samenwerking, en gemeentelijke evenementen die ruimer zijn dan het jeugdbeleid (75 punten per aanwezig lid)
 • Werkingsverslagen worden ingediend bij het team cultuur en jeugd. 
 • Jeugdbewegingen: 2 werkingsverslagen per werkjaar
  • Periode september tot en met februari
  • Periode maart tot en met augustus
   • Speelpleinwerkingen: 1 werkingsverslag per werkjaar (september tot en met augustus)

Werkingssubsidies voor speelpleinwerkingen

Werkingssubsidies worden uitgekeerd aan erkende jeugdwerkinitiatieven - andere dan jeugdhuizen - na het inleveren van werkingsverslagen.

 • De jeugdwerkinitiatieven krijgen een basistoelage en een werkingstoelage. De basistoelage wordt berekend op basis van het aantal leden (begeleiding + deelnemers). De werkingstoelage wordt via een puntensysteem berekend : één punt per aanwezig lid per ledenactiviteit. Per punt wordt een maximumwaarde van 0.50 euro toegekend. Leidingskringen of het bijwonen van een jeugdraad tellen hier niet mee. 
 • Extra punten kunnen verkregen worden door :
  • het bijwonen van gemeentelijke vergaderingen die inspelen op een inclusieve samenwerking, en gemeentelijke evenementen die ruimer zijn dan het jeugdbeleid (75 punten per aanwezig lid)
 • Werkingsverslagen worden ingediend bij het team cultuur en jeugd. 
  • Jeugdbewegingen: 2 werkingsverslagen per werkjaar
   • Periode september tot en met februari
   • Periode maart tot en met augustus
  • Speelpleinwerkingen: 1 werkingsverslag per werkjaar (september tot en met augustus)
Naar top