Openbaarheid van bestuur: aanvraag

Hoe kan je jouw aanvraag indienen om een bestuursdocument in te kijken?

Je moet je aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of een kopie ervan te krijgen schriftelijk indienen. Dat mag per brief, per e-mail, door persoonlijk een briefje te overhandigen of via dit formulier.

Aanvraag inzage 

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat je precies wil: welke documenten, in welke vorm. Ook jouw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.

In bepaalde gevallen zal je zelf je identiteit moeten bewijzen en aantonen dat diegene van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking. Dat is zo als de aanvraag betrekking heeft op de persoonlijke levenssfeer, vertrouwelijke, commerciële of industriële informatie, of informatie die door derden werd verstrekt zonder dat ze daartoe verplicht werden en die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld.

Je moet normaal niet aantonen dat je belang hebt bij het openbaar maken van een bestuursdocument, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard. Als het gaat om milieu-informatie hoef je nooit een belang aan te tonen.

Richt jouw aanvraag aan de overheidsdienst die over het bestuursdocument beschikt.

Als je aanvraag te algemeen geformuleerd is, of onredelijk is (bijvoorbeeld een massa kopieën vergt), dan zal men je vragen om je aanvraag te specificeren of te vervolledigen. De overheid in kwestie zal je daar ook zo veel mogelijk bij helpen. Blijft jouw aanvraag te algemeen of onredelijk, dan wordt ze afgewezen.

Zodra jouw aanvraag bij de juiste dienst is terechtgekomen, wordt ze geregistreerd. Vanaf die datum beginnen de termijnen te lopen. Binnen vijftien dagen krijg je normaal een antwoord met de beslissing. Als die positief is, krijg je binnen dertig dagen inzage of een kopie. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, dan krijg je bericht dat die termijn met vijftien dagen verlengd wordt. Je krijgt dan bij een positieve beslissing binnen de vijfenveertig dagen inzage of een kopie. De inzage en de uitleg zijn gratis. Voor een kopie kan de overheidsdienst een redelijke kostprijs vragen.

Je mag de verkregen bestuursdocumenten niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij het gaat om milieu-informatie.

Is de beslissing negatief, dan kan je beroep aantekenen. Hoe je dat kan doen staat bij de beslissing vermeld.

Meer info vind je op de website van Vlaanderen.

Naar top