Openbaarheid van bestuur

De overheid moet jou informeren

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. De Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en andere besturen moeten jou duidelijke informatie geven over hun beleid en over hun dienstverlening.

Ze doen dat bijvoorbeeld via een infoblad, via brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket…

Ook op het internet is er steeds meer informatie van overheden te vinden. Krijg je een brief van een overheid, dan moet daar steeds de naam en het telefoonnummer op staan van de persoon die jouw dossier behandelt.

Als je zelf een vraag hebt voor de overheid, dan kan je die natuurlijk gewoon stellen aan jouw dossierbehandelaar, of aan de ambtenaar aan het loket of de telefoon. Die zal je zo goed mogelijk verder helpen.

Weet je helemaal niet bij welke overheid je moet zijn met je vraag, dan kan je gratis bellen naar de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700. De Vlaamse Infolijn verwijst je door naar de juiste instantie of persoon.

Je mag de documenten van de overheid inkijken

Het kan ook gebeuren dat je een document van een overheid wil inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in jouw buurt, een dossier over de aanleg van een weg, …

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. De overheid bestuurt immers in alle openheid. Er zijn echter een aantal uitzonderingen, om andere belangen te beschermen.
Als je precies wil weten welke uitzonderingen een overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken, dan kan je het best het decreet erop naslaan. Dat kan onder andere op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid
Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde…
De overheid moet in detail motiveren waarom ze jouw aanvraag afwijst als ze vindt dat een uitzondering van toepassing is.
Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt, als een deel van de informatie vanwege de bovenvermelde uitzonderingen niet vrijgegeven mag worden.

Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan jouw aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan doordat nog niet alle informatie is opgenomen in het document.

Hoe kan je jouw aanvraag indienen om een bestuursdocument in te kijken?

Bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heb je een toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: nieuwe eigenaars van een bestaand pand. Voeg bij je aanvraag volgende zaken toe:

  • een schriftelijk bewijs van eigendom
  • Verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken.
Naar top