LOP lokaal overlegplatform

Het LOP is een overlegplatform van alle directies, schoolbesturen en Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), samen met de vertegenwoordigers van allerlei organisaties. In het LOP worden alle aspecten in verband met de gelijke onderwijskansen van alle kinderen in de regio besproken. Het overlegplatform bepaalt ook vanaf wanneer er een te groot onevenwicht is tussen het aantal anderstalige kinderen en het aantal Nederlandstalige kinderen in een school.

Contact

Basisonderwijs:
Rik Hermans, LOP-deskundige basisonderwijs
0492 15 25 09 of 02 553 68 16
rik.hermans@ond.vlaanderen.be

Secundair onderwijs:
Kristel Vanden Driessche, LOP deskundige secundair onderwijs
02 553 21 95
kristel.vandendriessche@ond.vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB - scholen en leerlingen
Koning Albert II-laan 15 - 4A
1210 Brussel

Visie meertaligheid

Praat met je kind!

Het uitgangspunt van een eenduidige visie over thuistaal is de zorg om elk kind het recht te garanderen op een zo gunstig mogelijke ontwikkeling.

De centrale gedachte hierin is dat het voor kinderen belangrijk is dat ze in een rijke taalomgeving opgroeien. De kern van opvoeden is immers communicatie én communiceer op een interactieve, gevarieerde manier om talenkennis te verrijken.

Doel: thuistaal, Nederlands of tweetaligheid ?
Ouders informeren over het belang van bewuste taalkeuze en hun handvatten aanreiken om deze keuze te maken.

De keuze van de ouders over de taal waarin ze hun kinderen opvoeden is een vrije keuze en deze keuze van de thuistaal moet gerespecteerd worden.

Vanuit de ervaringen vinden we het wenselijk dat kleuters van 2,5 jaar een basispakket 'Kennis van het Nederlands' hebben en dit in functie van de zelfredzaamheid en het welbevinden van het kind.

Hier kan je de uitgebreide visietekst taal nalezen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.