LOP lokaal overlegplatform

Het LOP is een overlegplatform van alle directies, schoolbesturen en Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), samen met de vertegenwoordigers van allerlei organisaties. In het LOP worden alle aspecten in verband met de gelijke onderwijskansen van alle kinderen in de regio besproken. Het overlegplatform bepaalt ook vanaf wanneer er een te groot onevenwicht is tussen het aantal anderstalige kinderen en het aantal Nederlandstalige kinderen in een school.

Contact

Basisonderwijs:
Rik Hermans, LOP-deskundige basisonderwijs
0492 15 25 09 of 02 553 68 16
rik.hermans@ond.vlaanderen.be

Secundair onderwijs:
Kristel Vanden Driessche, LOP deskundige secundair onderwijs
02 553 21 95
kristel.vandendriessche@ond.vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB - scholen en leerlingen
Koning Albert II-laan 15 - 4A
1210 Brussel

Visie meertaligheid

Praat met je kind!

Het uitgangspunt van een eenduidige visie over thuistaal is de zorg om elk kind het recht te garanderen op een zo gunstig mogelijke ontwikkeling.

De centrale gedachte hierin is dat het voor kinderen belangrijk is dat ze in een rijke taalomgeving opgroeien. De kern van opvoeden is immers communicatie én communiceer op een interactieve, gevarieerde manier om talenkennis te verrijken.

Doel: thuistaal, Nederlands of tweetaligheid ?
Ouders informeren over het belang van bewuste taalkeuze en hun handvatten aanreiken om deze keuze te maken.

De keuze van de ouders over de taal waarin ze hun kinderen opvoeden is een vrije keuze en deze keuze van de thuistaal moet gerespecteerd worden.

Vanuit de ervaringen vinden we het wenselijk dat kleuters van 2,5 jaar een basispakket 'Kennis van het Nederlands' hebben en dit in functie van de zelfredzaamheid en het welbevinden van het kind.

Naar top