klachten

Als je een klacht hebt over de werking van het gemeentebestuur, kan je die meedelen aan de klachtencoördinator. Wil je een melding maken, zoals een gat in het wegdek of een overhangende boom, kan je terecht op meldingen.

Een klacht is: "Een manifeste uiting van ontevredenheid, waarbij een burger bij de overheid klaagt over een door de overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie."

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gemeente over de handelingen en de werking van het bestuur, van de gemeentelijke diensten of van de ambtenaren. Klachten moet je echter steeds schriftelijk of persoonlijk overmaken.

Let op! Volgende klachten worden onontvankelijk verklaard, ze worden met andere woorden niet behandeld:

  • anonieme klachten;
  • klachten over materies die buiten de bevoegdheid van de gemeente vallen;
  • een klacht die betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar voordien afspeelden;
  • klachten die betrekking hebben op beleidskeuzes, -voornemens en -verklaringen;
  • klachten die betrekking hebben op aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure;
  • klachten die betrekking hebben op regelgeving zelf;
  • klachten over aangelegenheden waarvoor de beroepsmogelijkheden nog niet zijn uitgeput;
  • feiten waarvoor eerder een klacht werd ingediend en behandelde werd;
    klachten die kennelijk ongegrond zijn.

KLACHTENFORMULIER

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.