Kapmachtiging

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

Voorwaarden

U hebt een kapmachtiging nodig als

 • u wilt kappen in een bos
 • én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels)
 • én de kap staat niet in een goedgekeurd beheerplan (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig).

Let wel: er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen). Meer informatie hierover vindt u bij de 'uitzonderingen' onderaan.

Procedure

 • De kapmachtiging wordt digitaal aangevraagd via het online kapmachtigingenloket van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • ANB beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.
 • Bij het kappen van bomen in bossen zonder dat dat leidt tot ontbossing, is geen stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen vereist.
  ANB zorgt er ook voor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging.
  Als het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, dan is voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig. ANB zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. U moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.
 • Na ontvangst van de kapmachtiging heeft men 3 jaar de tijd om de kapping uit te voeren. Een kapmachtiging kan niet verlengd worden, je kan wel een nieuwe kapmachtiging aanvragen.

Regelgeving

Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 50 (voor openbare bossen) en artikel 81 (voor privé-bossen).

Uitzonderingen

Kappingen vanwege veiligheidsredenen

 • Een kap is nodig wanneer er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij bijv. een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
 • De kap en de motivering ervan moet ten laatste 24 uur na het begin van de kap worden medegedeeld aan ANB via e-mail
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan via e-mail naar de bovenstaande e-mailadressen. Vermeld in dat geval duidelijk dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Kappingen vanwege sanitaire redenen

 • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen. Bijv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot, …
 • De kap en de motivering ervan moet minstens 14 dagen vóór het begin van de kap worden meegedeeld aan ANB via e-mail
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan via e-mail naar de bovenstaande e-mailadressen. Vermeld in dat geval duidelijk dat de kap al uitgevoerd is en waarom.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.