Groeipakket

De kinderbijslag werd vanaf 1 januari 2019 omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Dit groeipakket omvat ook het vroegere kraamgeld en de schooltoelage.

Aanvragen:

Vanaf 1 januari 2019 zijn er vijf Vlaamse uitbetalers die ervoor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen: FONSInfinoKidsLife VlaanderenMyFamily en Parentia. Meer informatie over het groeipakket vind je terug op https://groeipakket.be

Je kan je aanvraag doen bij een uitbetaler naar keuze. Bij elke uitbetaler heb je recht op dezelfde bedragen. Indien je dit zou wensen, kan je na minimaal een jaar aansluiting veranderen van uitbetaler.

Elk kind heeft recht op een startbedrag, basisbedrag en schoolbonus:

Startbedrag:

-Elk kindje dat geboren wordt vanaf 01/01/2019 heeft recht op een éénmalig startbedrag van € 1122. Of het nu gaat over een eerste of een volgende geboorte, het bedrag blijft hetzelfde. Dit bedrag kan vanaf de 6e maand zwangerschap aangevraagd worden mits het voorleggen van een zwangerschapsattest dat de vermoedelijke geboortedatum vermeldt. Het startbedrag kan pas uitbetaald worden vanaf 2 maanden voor de geboorte.

-Vanaf 01/01/2019 heeft elk kind dat geadopteerd wordt, recht op een éénmalig startbedrag van € 1122. Het startbedrag kan aangevraagd worden door de adoptant als deze een verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie kan voorleggen. Kan je geen verzoekschrift voorleggen, kan je één van volgende documenten: "Buitenlandse adoptiebeslissing" of "Buitenlandse beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie". Het startbedrag zal pas uitbetaald worden van zodra het kind deel uitmaakt van het gezin.

Basisbedrag:

-Elk kind, geboren vanaf 2019 krijgt maandelijks een basisbedrag van €163.20.

-Kinderen geboren voor 2019 behouden de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Ontving je al kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2019? Of kreeg je een startbedrag voor kinderen via het nieuwe systeem? Dan krijg je dit basisbedrag automatisch. Kreeg je nog geen kinderbijslag of startbedrag? Dan kan je het aanvragen bij een uitbetaler naar keuze.

Schoolbonus:

-Dit is een jaarlijkse toeslag om de ouders financieel bij te staan in de opvoedingskosten voor hun kinderen. Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen die het basisbedrag ontvangen, ongeacht hun geboortedatum.

-Je krijgt de schoolbonus automatisch. Dit wordt betaald met het basisbedrag in augustus. Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind:

0 - 4 jaar: € 20,40

5 - 11 jaar: € 35,70

12 - 17 jaar: € 51

18 - 24 jaar: € 61,20

Het groeipakket biedt extra ondersteuning voor sommige kinderen:

Sociale toeslag:

Gezinnen die het financieel iets moeilijker hebben, kunnen rekenen op een sociale toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinsgrootte.

JAARINKOMEN lager of gelijk aan € 30.984

- 1 of 2 kinderen: € 51 per maand, per kind

- Meer dan 2 kinderen: € 81,60 per maand, per kind

JAARINKOMEN tussen € 30.984 en € 61.200

- 1 of 2 kinderen: geen toeslag

- Meer dan 2 kinderen: € 61.20, per maand, per kind

Zorgtoeslagen:

(Half)Wezentoeslag:

Kinderen die al wees waren voor 01/01/2019 behouden hun wezenbijslag in het oude systeem.

Toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte:

Indien je kind bijzondere zorg nodig heeft, kan deze toeslag aangevraagd worden. Het bedrag is afhankelijk van de zorgnood.

Pleegzorgtoeslag:

De bijslag die aan de bijslagtrekkende werd toegekend voor 01/01/2019 blijft behouden, zolang er geen wijziging is in de plaatsingmaatregel en er nog contact blijft tussen de bijslagtrekkende en het pleegkind.

Participatietoeslagen:

Kinderopvangtoeslag:

Gaat je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap vergund kinderdagverblijf en wordt de kost niet berekend op basis van je inkomen? In dit geval krijg je per opvangdag € 3.23.

Kleutertoeslag:

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor de kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool en bedraagt € 132.60. Als je kind bovendien voldoende aanwezig is in school, ontvang je als ouder nogmaals € 132.60 van zodra je kind 4 jaar oud is. Voor kinderen die 4 jaar worden in 2019 volstaat de inschrijving in de kleuterschool om recht te hebben op deze kleutertoeslag.

Schooltoeslag:

De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Een kind verliest het recht op een schooltoeslag als het twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen onwettig afwezig is.

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en wordt uitbetaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. Deze studietoelage moet je zelf aanvragen.

Voor meer info:

Op www.groeipakket.be vind je meer informatie.

Of contacteer het Huis van het Kind in je stad of gemeente. Ze helpen je er graag verder.

Naar top