belastingen & retributies

Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente op de geldmiddelen van natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Onze gemeente heeft aanvullende en eigen gemeentebelastingen. Aanvullende belastingen zijn belastingen die geheven worden op een hoofdbelasting van een andere overheid. De eigenlijke gemeentelijke belastingen zijn belastingen die een gemeente vrij kan invoeren.

Belasting   Looptijd Tarief  Aangifteplicht Datum reglement Datum bekendmaking
personenbelasting   2014-2019 8% Neen 19/12/2013 20/12/2013
onroerende voorheffing   2014-2019 929 opcentiemen Neen 23/11/2017 29/11/2017
milieuheffing van de Vlaamse Gemeenschap 20 opcentiemen   2014-2019 20% Ja 19/12/2013 20/12/2013
bedrijfsbelasting   2014-2019   Ja 19/12/2013 20/12/2013
  minimum aanslag   62 euro      
  maximum aanslag   8700 euro      
  andere dan land- en
tuinbouwbedrijven
         
  bebouwde oppervlakte 
(per m²)
  0,13 euro      
  onbebouwde oppervlakte 
(per m²)
  0,13 euro      
  land- en
tuinbouwbedrijven
  62 euro      
  meer dan 20 ha 
vermeerderd met
  2,5 euro      
  bijberoepen   helft van tarief      
belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie   2014-2019 6000 euro openingsbelasting en 1500 euro jaarlijkse belasting Ja 26/06/2014 15/07/2014
barpersoneel   2014-2019   Neen 19/12/2013 20/12/2013
  voor 1 juli in dienst genomen   620 euro      
  vanaf 1 juli in dienst genomen   310 euro      
drankslijterijen   2014-2019   Ja 19/12/2013 20/12/2013
  oppervlakte van het bedrijf (per m²)   1,15 euro      
  reizende slijterijen   13 euro      
  kruidenierszaken   25 euro      
  grootwarenhuizen opp. < = 400 m²   25 euro      
  grootwarenhuizen opp.> = 400 m² - < = 750 m²   125 euro      
  grootwarenhuizen opp. > = 750 m²   250 euro      
  winkels waar uitsluitend dranken verkocht worden   62 euro      
tweede verblijven   2014-2019   Ja 26/05/2016 02/06/2016
  niet verhuurd (per jaar per verblijf)   150 euro      
  verhuurd (per bed)   44 euro      
belasting op omgevingsvergunningsdossiers en verstrekken van inlichtingen in notarisbrieven   2014-2019   Neen 18/12/2017 09/01/2018
  klasse I + milieueffectrapport   650 euro      
  klasse I   650 euro      
  klasse II   250 euro      
  klasse III   50 euro      
  wijzigen van voorwaarden ongeacht de klasse   100 euro      
  kleine veranderingen   100 euro      
  vergunningen   25 euro      
  stedebouwkundige inlichtingen   65 euro      
administratieve stukken   2014-2019   Neen 26/05/2016 02/06/2016
  identiteitsstukken voor kinderen jonger dan 12 jaar   gratis      
  elektronische kinderidentiteitsbewijzen   0 euro (totale kostprijs: 6,1 euro)      
  kartonnen kinderidentiteitsbewijzen (vreemdelingen)   0 euro (totale kostprijs: 0 euro)      
  identiteitskaarten Belgen   5 euro (totale kostprijs: 20,2)      
  identiteitskaarten vreemdelingen   5 euro (totale kostprijs: 20,2)      
  rijbewijzen   5 euro (totale kostprijs: 25)      
  voorlopige rijbewijzen   5 euro (totale kostprijs: 25)      
  huwelijken   15 euro      
  wettelijke samenwoningen   15 euro      
  reispaspoorten volwassenen   14 euro (totale kostpijs 85 euro)      
  reispaspoorten minderjarigen   9 euro (totale kostprijs 50 euro)      
  conformiteitsattest woning   62 euro      
  conformiteitsattest kamerwoning   62 euro      
  conformiteitsattest maximum   1240 euro      
  slachtbonnen   10 euro      
portkosten op aangetekende herinneringsbrieven         26/09/2017 12/09/2018
plaatsrechten op markten en verkoopspunten   2014-2019   Neen 26/06/2014 15/07/2014
markten            
  georganiseerde markten (per lopende meter/dag)   1 euro      
  jaar- en feestmarkten (per kraam)   5 euro      
verkoopplaatsen            
  per jaar (per m²)   25 euro      
  minimum   200 euro      
  per half jaar (per m²)   15 euro      
  minimum   120 euro      
  per maand (per m²)   4 euro      
  minimum   30 euro      
  per dag (per m²)   0,25 euro      
  minimum   2 euro      
leurhandel   2014-2019   Neen 19/12/2013 20/12/2013
  per dag   3 euro      
  per week   8 euro      
  per maand   19 euro      
  per trimester   38 euro      
  per jaar   75 euro      
standplaatsrechten op kermissen   2014-2019   Neen 19/12/2013 20/12/2013
  standplaatsrecht (per m²)   0,5 euro      
  toezichtsrecht (per m²)   0,25 euro      
             
retributie op werken nutsvoorzieningen      zie reglement    28/02/2019  19/03/2019
             
weghalen sluikgestorte afvalstoffen   2014-2019   Neen 19/12/2013 20/12/2013
  personeel (per werkman/uur)   25 euro      
  materieel (per uur)   25 euro      
  minimum   75 euro      
grafconcessies   2014-2019   Neen 19/12/2013 20/12/2013
  begraving volle grond   500 euro      
  begraving grafkelder   1000 euro      
  bijzetting urne in columbarium   500 euro      
  bijplaatsing vanaf derde urne   250 euro      
  alle personen die niet kosteloos worden begraven   1000 euro      
plaatsen van bewegwijzering   2014-2019   Neen 19/12/2013 20/12/2013
  plaatsing 1 bord   125 euro      
  plaatsing 2 borden op dezelfde steun (per bord)   75 euro      
  bijplaatsing op bestaande richtingssignalisatie (per bord)   50 euro      
zandgroeven   2014-2019   Ja 19/12/2013 20/12/2013
  prijs per ton opgehaald zand   0,6 euro      
leegstand   2014-2019   Neen 23/03/2017 30/03/2017
      Op de eerste verjaardag van de opname in het leegstandsregister: •1.100 euro per leegstaand gebouw
•1.100 euro per leegstaande ééngezinswoning
•300 euro per leegstaande (studenten)kamer
•800 euro voor iedere andere leegstaande woning Op de tweede verjaardag van de opname in het leegstandsregister
•1.375 euro per leegstaand gebouw
•1.375 euro per leegstaande ééngezinswoning •375 euro per leegstaande (studenten)kamer •1.000 euro voor iedere andere leegstaande woning Op de derde verjaardag van de opname in het leegstandsregister: •1.650 euro per leegstaand gebouw •1.650 euro per leegstaande ééngezinswoning
•450 euro per leegstaande (studenten)kamer
•1.200 euro voor iedere andere leegstaande woning Op de vierde verjaardag van de opname in het leegstandsregister:
•1.925 euro per leegstaand gebouw
•1.925 euro per leegstaande ééngezinswoning
•525 euro per leegstaande (studenten)kamer
•1.400 euro voor iedere andere leegstaande woning 
Alle verjaardagen volgend op de vijfde verjaardag van de opname in het leegstandsregister:
•2.200 euro per leegstaand gebouw
•2.200 euro per leegstaande ééngezinswoning
•600 euro per leegstaande (studenten)kamer
•1.600 euro voor iedere andere leegstaande woning
De belasting is ondeelbaar verschuldigd per opnamejaar.
     
             
belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen   2014-2019   Neen 22/12/2016 05/01/2017
  huisvuilzakken 44 L (per rol van 10 stuks)   12,5 euro      
  huisvuilzakken 22 L (per rol van 10 stuks)   6,25 euro      
  composteerbare groenafvalzakken (per rol van 10 stuks)   2,5 euro      
  PMD-zakken (per rol van 20 stuks)   3 euro      
  grofvuil op afroep (per keer)   20 euro      
aanvoer afvalstoffen recyclagepark (vanaf p.11)            
  grofvuil (per m³)   9 euro      
  puin   9 euro      
  roofing   9 euro      
  eternit   9 euro      
  autobanden   0 euro      
  isolatiemateriaal   9 euro      
  vensterglas   9 euro      
  spiegels   9 euro      
  salons (per zit)   3 euro      
  vuile landbouwplastiek   9 euro      
  vuile plastiek   9 euro      
  vuile harde plastiek   9 euro      
  tapijt   9 euro      
  behangpapier   9 euro      
  deuren (per stuk)   1 euro      
  gedrenkt hout   9 euro      
  boomstronken (vanaf diameter 10 cm)   9 euro      
inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen (p.7)            
  basiskost   92,09 euro      
vermeerderd met bijdrage per ophaalpunt voor eenpersoonsgezin   12,5 euro      
  tweepersoonsgezin   25 euro      
  driepersoonsgezin   31,25 euro      
  vierpersoonsgezin   37,5 euro      
             
verplicht opgelegde belasting vanwege de hogere overheid             
  taxivervoer   250*consumptie index J-1/consumptie index 12/2000