openbaar leven

De epidemiologische situatie in België is geëvolueerd van een sanitaire noodsituatie naar een alarmfase 4. Het overlegcomité heeft besloten dat bepaalde activiteiten niet langer kunnen doorgaan en dat contact op bepaalde plaatsen nog steeds moet worden vermeden.
Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen of onderdelen van inrichtingen:

 • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
 • discotheken en dancings;
 • feest- en receptiezalen;
 • pretparken;
 • binnenspeeltuinen;
 • dierentuinen en dierenparken;
 • bowlingzalen;
 • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • bioscopen
 • fitnesscentra.

Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

 • buitenspeeltuinen;
 • musea;
 • buitengedeelten van natuurparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • buitengedeelten van sportinfrastructuren;
 • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
 • culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden;
  • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.

Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

 • om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie;
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
 • het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld;
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
 • verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast;
 • Iemand van of naar de luchthaven brengen.

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

SOCIALE CONTACTEN

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.
Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:

 • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
 • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
 • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’. Als uitzondering hierop mag een alleenstaande het duurzaam onderhouden nauw contact en de voormelde bijkomende persoon tegelijkertijd in huis of in toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020.

Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.

De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:

 • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling
 • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten,
 • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling,
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

💡 Mag ik verhuizen?

Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven die behoren tot het paritair subcomité 140.05 mogen hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.

TRANSPORT

💡 Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

💡 Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen in het kader van de toegestane verplaatsingen en mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

💡 Wat met taxichauffeurs (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

💡 Mogen de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) doorgaan?

De nascholing vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) kan doorgaan omdat dit een essentiële dienst is ter ondersteuning van de logistieke sector en de sector van het personenvervoer.
De bijlage van het ministerieel besluit beschouwt “de taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek”, als essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

💡 Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

💡 Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit. 

TOERISME

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs) mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. gedeelde badkamer, zwembad, sportzaal, etc.).
Desalniettemin zijn vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten voor het publiek vanaf 3 november 2020, met uitzondering van de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeerinrichtingen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft en enkel voor dit gebruik.

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren. Als uitzondering hierop mag een alleenstaande het duurzaam onderhouden nauw contact en de bijkomende persoon tegelijkertijd in toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020.

Buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden, maar de grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken.

💡 Mag ik naar mijn tweede verblijf?

Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark.

💡 Zijn picknickplaatsen toegelaten?

Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

SPORTEN

💡 Sportinfrastructuur en -inrichtingen

De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Met uitzondering van fitnesscentra blijven indoor sporthallen en sportinfrastructuren open voor:

 • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs, met uitzondering van zwembaden;
 • sportactiviteiten, - tages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar, met uitzondering van zwembaden;
 • trainingen van professionele sporters;
 • professionele wedstrijden;
 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen (coach inbegrepen) gesport worden, met naleving van de regels omtrent social distancing.

Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.

De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

💡 Uitoefening van een sportactiviteit en sporttrainingen

 • Amateursporters die 13 jaar of ouder zijn kunnen buiten of in een zwembad trainen. Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,…) om met maximum 4 personen samen te trainen en met respect voor de social distancing regels.
 • Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten, maar deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek;
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen sportactiviteitenof sportkampen volgen, zowel binnen als buiten (en voor zover ze niet doorgaan in een zwembad), op voorwaarde dat ze doorgaan:
  • met maximum 50 kinderen;
  • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging met toelating van de lokale overheid of georganiseerd door de lokale overheid zelf;
  • indien het een indoor sportactiviteit of –kamp betreft met toelating van de lokale overheid of georganiseerd door de lokale overheid zelf;
  • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen deelnemen aan schoolse of buitenschoolse sportieve activiteiten van het leerplichtonderwijs (voor zover de activiteit niet doorgaat in een zwembad) en volgens de regels van het toepasselijke protocol.

💡 Sportcompetities

Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Niet-professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.
Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

De kantines zijn gesloten.

💡 Kunnen niet-professionele sportieve trainingen voor deelnemers ouder dan 12 jaar plaatsvinden?

Ja, trainingen voor deelnemers ouder dan 12 kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels zoals het algemeen samenscholingsverbod (maximum in groepen van vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt dus deel uit van deze van deze groep van vier personen.

💡 Zijn skateparken geopend ?

Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.

💡 Mag ik gaan skiën ?

De openstelling van de skipistes, langlaufpistes en skicentra is verboden.

💡 Wat is de regeling voor de zwembaden?

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten bovendien ook voldoen aan de regels die opgelegd worden in het ministerieel besluit. Zo moeten de volgende minimale regels worden gerespecteerd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Daarnaast zijn ook de andere algemene regels van toepassing, zoals onder andere het samenscholingsverbod en de regels rond trainingen en wedstrijden.

💡 Militair Domein is NIET TOEGANKELIJK voor burgers (niet-militaren).

Door dagelijks de borden te negeren brengen mensen zichzelf in gevaar. Zo heeft de militaire overheid de F-16's al op een schietoefening moeten onderbreken omdat er plots een auto door de doelenzone reed of werden al mensen uit zones gehaald met niet-ontplofte munitie.

Het betreden van militair domein door onbevoegden is een misdrijf! Hierop staan gevangenisstraffen en boetes!

Mensen die deze borden negeren brengen zichzelf in gevaar. Blijf er dus weg.

CULTUUR EN RECREATIE

De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters en concertzalen zijn dus gesloten.

In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:

 • de buitenspeeltuinen;
 • de buitengedeelten van natuurparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • de musea;
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar.

In elk geval, moeten in deze inrichtingen de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

💡 Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

De enige activiteiten die nog toegelaten zijn in de niet-professionele culturele en artistieke sector, zijn deze die georganiseerd worden in het kader van kampen en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, en in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs.

 • de activiteiten in het kader van kampen dienen georganiseerd te worden met respect voor de regels die hieronder worden beschreven in het deel “jeugd”.
 • de activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten volgen het geldende protocol voor onderwijs;
 • de activiteiten voor kinderen georganiseerd buiten kampen en buiten het leerplichtonderwijs hebben altijd plaats
  • met maximum 50 kinderen;
  • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging;
  • steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
   Bovendien moeten de 7 minimale regels hierboven vermeld gerespecteerd worden.

💡 Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?

Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.

💡 Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Neen, culturele voorstellingen zijn niet meer toegelaten.

💡 Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).
Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

💡 Kan de jacht doorgaan ?

De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen, dus maximum vier personen en met respect voor de social distancing regels.
Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

JEUGD

💡 Mogen binnenspeeltuinen open zijn?

Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.

💡 Zijn kampen, stages en activiteiten, evenals de speelpleinwerking toegestaan?

Kampen, stages en activiteiten zonder overnachting, alsook de speelpleinwerking zijn toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar, overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Deze kampen, stages en activiteiten mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 kinderen tot en met 12 jaar bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.