openbaar leven

De huidige epidemiologische situatie laat vooralsnog niet toe bepaalde activiteiten te hervatten, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector. 

Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen):

 • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, onbemande zonnebanken en onbemande zonnecentra, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
 • discotheken en dancings;
 • feest- en receptiezalen;
 • pretparken;
 • binnenspeeltuinen;
 • bowlingzalen;
 • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • bioscopen
 • fitnesscentra.
 • skipistes, langlaufpistes en skicentra

Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

 • buitenspeeltuinen;
 • musea;
 • buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • buitengedeelten van sportinfrastructuren;
 • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
 • culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar;
 • sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 18 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden;
  • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.
 • de privésauna’s, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden.

Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

 • om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie;
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
 • het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld;
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
 • verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast;
 • Iemand van of naar de luchthaven brengen.

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

💡 Blijven culturele en recreatieve voorzieningen die reeds open waren, open?

De voorzieningen, zoals bijvoorbeeld musea, de buitengedeelten van dierenparken en dierentuinen, zwembaden, bibliotheken, spelotheken en mediatheken, kunnen open blijven overeenkomstig de toepasselijke protocollen.

SOCIALE CONTACTEN

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.
Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:

 • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
 • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
 • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’. 

Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.

De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:

 • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling
 • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten,
 • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling,
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

💡 Hoeveel personen mag ik ontvangen in mijn tuin of op mijn terras?

Het is vanaf nu toegelaten om met maximum vier personen buiten samen te komen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Deze regel is ook van toepassing in tuinen en op terrassen bij mensen thuis (of in een toeristische logies). De veiligheidsafstand tussen de personen moet gerespecteerd worden (behalve voor personen van hetzelfde huishouden onderling of de duurzaam onderhouden nauwe contacten onderling). Het dragen van een masker is verplicht wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Voor het betreden van de tuin of het terras, is het toegestaan om het huis van de gastheer binnen te gaan. Dit mag echter slechts met één persoon tegelijk. Deze persoon is verplicht om, in alle gevallen, zijn mond en neus te bedekken tijdens het binnengaan van de woning. Het is ook toegelaten voor de gasten om, onder dezelfde voorwaarden, naar het toilet te gaan.

💡 Mag ik verhuizen?

Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven die behoren tot het paritair subcomité 140.05 mogen hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.

💡 Mag een grensbewoner zijn knuffelcontact aan de andere kant van de grens bezoeken?

Een dergelijke verplaatsing kan als een essentiële reis beschouwd worden maar de bepalingen van punt 3 uit het deel “Internationaal” moeten gerespecteerd worden.

TRANSPORT

💡 Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

Van 3 tot en met 18 april 2021 en op 24 en 25 april 2021 moet in ieder geval de capaciteit beperkt worden in de treinen met een toeristische bestemming zoals bepaald door de minister van Mobiliteit, in overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en het Nationaal Crisiscentrum, zodat de preventiemaatregelen nageleefd worden, in principe door enkel de plaatsen naast het venster te bezetten, met uitzondering van de kinderen tot en met 12 jaar, die naast de begeleidende volwassenen mogen plaatsnemen. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ziet erop toe dat deze beperking wordt gerespecteerd.

💡 Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen in het kader van de toegestane verplaatsingen en mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

💡 Wat met taxichauffeurs (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

💡 Mogen de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) doorgaan?

De nascholing vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) kan doorgaan omdat dit een essentiële dienst is ter ondersteuning van de logistieke sector en de sector van het personenvervoer.
De bijlage van het ministerieel besluit beschouwt “de taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek”, als essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

💡 Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

💡 Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit. 

TOERISME

Niet-essentiële reizen met recreatieve en toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden. Alleen noodzakelijke reizen van en naar België zijn toegestaan. Meer details met betrekking tot deze maatregel worden behandeld in het deel "internationaal".

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun sanitaire voorzieningen, mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. gedeelde badkamer, zwembad, sportzaal, etc.).

De accommodaties die open blijven, mogen klanten toegang verlenen tot het zwembad (uitgezonderd de recreatieve en subtropische gedeeltes), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden.

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren.

💡 Mag ik naar mijn tweede verblijf?

Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark.

💡 Zijn picknickplaatsen toegelaten?

Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

SPORTEN

💡 Sportinfrastructuur en -inrichtingen

De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Met uitzondering van fitnesscentra blijven indoor sporthallen en sportinfrastructuren open voor:

 • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs, met uitzondering van zwembaden;
 • sportactiviteiten, - stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar volgens de regels zoals hieronder uitgelegd;
 • trainingen van professionele sporters;
 • professionele wedstrijden;
 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen (coach inbegrepen) gesport worden, met naleving van de regels omtrent social distancing.

Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.

De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

💡 Uitoefening van een sportactiviteit en sporttrainingen

Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten. Deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek.

Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, moeten in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Voor georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum tien personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
 • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
 • De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Trainingen en activiteiten voor amateursporters vanaf 19 jaar kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod (met vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van vier personen. De sporters kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,...).

💡 Sportcompetities

Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Alle niet professionele sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, worden niet toegelaten.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

De kantines zijn gesloten.

💡 Zijn skateparken geopend ?

Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.

💡 Mag ik gaan skiën ?

De openstelling van de skipistes, langlaufpistes en skicentra is verboden.

💡 Wat is de regeling voor de zwembaden?

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties die open blijven, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de volgende minimale regels respecteren:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Daarnaast zijn ook de andere algemene regels van toepassing, zoals onder andere het samenscholingsverbod en de regels rond trainingen en wedstrijden.

💡 Militair Domein is NIET TOEGANKELIJK voor burgers (niet-militaren).

Door dagelijks de borden te negeren brengen mensen zichzelf in gevaar. Zo heeft de militaire overheid de F-16's al op een schietoefening moeten onderbreken omdat er plots een auto door de doelenzone reed of werden al mensen uit zones gehaald met niet-ontplofte munitie.

Het betreden van militair domein door onbevoegden is een misdrijf! Hierop staan gevangenisstraffen en boetes!

Mensen die deze borden negeren brengen zichzelf in gevaar. Blijf er dus weg.

CULTUUR EN RECREATIE

De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters en concertzalen zijn dus gesloten.

In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:

 • de buitenspeeltuinen;
 • de buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • de musea;
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar, volgens de regels zoals hieronder uitgelegd.

Voor de inrichtingen (of delen van inrichtingen) die open mogen blijven, moeten de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

💡 Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

De activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs volgen het geldende protocol voor onderwijs;

Groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector in georganiseerd verband door een club of vereniging zijn toegelaten:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan;
 • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
 • De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.
 • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De culturele activiteiten verlopen volgens de geldende protocollen. De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Repetities binnen met deelnemers vanaf 19 jaar zijn niet toegestaan in groepsverband, ongeacht het deelnemersaantal. Buiten moeten de algemene regels strikt worden nageleefd:

 • de regels van het samenscholingsverbod (maximum in groepen van vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen). De eventuele begeleider maakt deel uit van de groep van vier personen.
 • de social distancing maatregelen (voornamelijk het steeds bewaren van minstens 1,5m tussen elke persoon, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten).

Bovendien moeten de 7 minimale regels zoals hierboven vermeld, gerespecteerd worden

💡 Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?

Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.

💡 Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Neen, culturele voorstellingen zijn niet meer toegelaten.

💡 Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).
Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

💡 Kan de jacht doorgaan ?

De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen, dus maximum vier personen en met respect voor de social distancing regels.
Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

JEUGD

Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van groepsgerichte activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging zonder overnachting moeten in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Voor georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing op het aantal deelnemers:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
 • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
 • De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De bovenstaande maatregelen en het samenscholingsverbod zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

💡 Mogen binnenspeeltuinen open zijn?

Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.

💡 Kunnen recreatieve inrichtingen (bijv. lasergames, paintballs, trampolineparken,...) onder bepaalde voorwaarden worden geopend?

Neen, deze inrichtingen moeten in dit stadium gesloten blijven, ongeacht de leeftijd van de deelnemers, en kunnen dus geen groepen kinderen tot en met 12 jaar ontvangen worden in het kader van georganiseerde activiteiten. Zij worden immers gelijkgesteld met binnenspeeltuinen, die thans gesloten zijn, en het ministerieel besluit voorziet niet in een afwijking van deze regel op grond van de leeftijd van de deelnemers.

💡 Zijn kampen, stages en activiteiten, evenals de speelpleinwerking toegestaan?

Voor de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren die van toepassing zijn vanaf 1 februari, gelden de hierboven beschreven regels.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.