internationaal

💡 Wat zijn de algemene principes die gelden voor internationaal reizen?

Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België alsook hun wettelijk bepaald gezin kunnen steeds naar België terugkeren.

Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID19-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Het staat bovendien ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen een attest van een recente, negatieve COVID-19 test voor te leggen.

💡 Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?

Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.
De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. 

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde regio mogelijk is.• Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.
 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/gebieden te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.
 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Let op: het bovenstaand advies betreft enkel niet-essentiële reizen zoals toerisme. Essentiële reizen zijn mogelijk WEL toegelaten.

De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

Specifieke regels zijn van toepassing voor zomerkampen over de grens. Voor meer informatie, zie vraag “Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?”.

💡 Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België?

Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.

In het geval van een lokale heropflakkering binnen Europa, is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking treden voor bepaalde “zones” wanneer u hiervan terugkeert.
De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

 • Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.
  Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in zelfisolatie moeten.

  Voor meer informatie over mogelijke zelfisolatie, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in zelfisolatie te plaatsen?”.

  Zij zullen tevens een Passenger Locator Form moeten invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

 • Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria.
  Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en zelfisolatie te ondergaan. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.

 • Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. Reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

💡 Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

Bij het gradueel opheffen van het verbod op niet-essentiële reizen zal het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen. De lijst wordt tweewekelijks door de EU herzien en de Belgische positie zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

De volgende categorieën personen mogen, ongeacht het doel van de reis, vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:

 • Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • Grensarbeiders;
 • Seizoenarbeiders in de landbouw;
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 • Passagiers in transit;
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • Zeelui;
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
 • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
 • Hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

Voor meer informatie gelieve deze website van de Europese Commissie te raadplegen.

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ….

OPGELET:
Deze specifieke voorwaarden komen bovenop de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot een land buiten de EU. Zo is het onder meer belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Bovendien hangt de binnenkomst in het land van bestemming af van de toestemming van dit land. De lidstaten mogen ook passende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen.

Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in zelfisolatie moeten. Voor meer informatie over mogelijke zelfisolatie, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in zelfisolatie te plaatsen?”.

Alle reizigers die naar België reizen van buiten de EU, Schengenzone en Verenigd Koninkrijk moeten een Passenger Locator Form invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

💡 Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?

Het “Public Health Passenger Locator Form” moet worden ingevuld door alle reizigers naar België na een verblijf:

LET OP: u dient het formulier ook in te vullen wanneer de situatie van de regio waar u bent geweest verandert naar rood of oranje tot 14 dagen na uw aankomst in België.

Het formulier kan u vinden op de sites van FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken en FOD Buitenlandse Zaken.

Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om contact tracing op te starten indien noodzakelijk.

Het volledig, en waarheidsgetrouw, invullen van het Public Health Passenger Locator Form is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan in eerste instantie leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.

Indien u met het vliegtuig naar België komt:
Het formulier dient voor boarding ingevuld te worden en voorgelegd te worden aan de vervoerder. Bij aankomst vanuit een land buiten de Schengenzone moet het formulier worden overhandigd aan de grenspolitie.

Indien u op een andere manier België binnenkomt (bus, trein, auto):
U moet het formulier op dag de van aankomst in België sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be

Instructies:

 • Vul het formulier LEESBAAR en volledig in;
 • Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden.
 • De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door de volledige en aangepaste gegevens door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

💡 Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine of zelfisolatie betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passenger Locator Form. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

 • De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt.
 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).
  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  • Zelfisolatie in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien klachten optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van zelfisolatie moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

 • Dringende medische zorgen;
 • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
 • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van zelfisolatie is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid.

💡 Wanneer dient een reiziger zich in zelfisolatie te plaatsen?

Zelfisolatie is een bevoegdheid van de deelstaten. Meer informatie hierover kan u op de website van de deelstaten vinden.

Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist
Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist
In België is zelfisolatie en het ondergaan van een COVID19-test in principe verplicht voor reizigers uit uit rode zones. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is zelfisolatie de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze zelfisolatie ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De zelfisolatie mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.
Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de zelfisolatie twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in zelfisolatie te blijven.
Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de zelfisolatie.

💡 Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?

De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

💡 Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

💡 Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?

Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, uitgezonderd in rode zones, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden.

De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.