handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen hun activiteiten hervatten.

Het overlegcomité heeft besloten dat zij opnieuw consumenten in hun inrichting kunnen ontvangen, mits naleving van de hierboven beschreven veertien minimale regels.

Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
 • er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
 • de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • de bezoekers verplaatsen zich alleen, met uitzondering van volwassenen die minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding mogen vergezellen;
 • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. 

💡 Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?

Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren ondermeer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing. 

Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die valt onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing. Dit maakt dat deze moet worden uitgevoerd door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz.

Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.

💡 Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels…

In winkelcentra en winkelstraten mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

💡 Kan de wekelijkse rustdag voor winkels verplaatst worden?

De kleinhandelaars moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.
Als een handelaar zijn wekelijkse rustdag wil wijzigen, dan moet hij dit voor minstens 6 maanden doen.

💡 Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de naleving van de regels van social distancing mogelijk te maken en te houden en om duidelijk te maken dat het dragen van een mondmasker verplicht is. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om de naleving van de social distancing en de mondmaskerplicht door iedereen te doen naleven en desnoods de toegang weigeren en/of de interventie van de politie vragen. Als er een beroep wordt gedaan op een beveiligingsfirma, dan moet dat in overeenstemming zijn met de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

💡 Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

💡 Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels?

Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur en mogen net als andere inrichtingen, met inbegrip van automaten, vanaf 20 uur geen alcohol meer verkopen.

💡 Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.

De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

DIENSTVERLENING AAN CONSUMENTEN

Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden. Bijgevolg blijven de volgende ondernemingen (of onderdelen van ondernemingen) in elk geval gesloten:

 • schoonheidssalons;
 • niet-medische pedicurezaken;
 • nagelsalons;
 • massagesalons;
 • kapperszaken en barbiers;
 • tatoeage- en piercingsalons.

Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit, PC 330) mogen uitgeoefend worden, ook aan huis, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten mogen hervatten, variëren de maatregelen die van toepassing zijn in functie van ofwel de plaats ofwel de dienst die wordt aangeboden:

A. Ter plaatse

In de voor het publiek toegankelijke plaatsen van de onderneming of de vereniging kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden, mits respect voor de hierboven beschreven veertien minimale regels.

B. Aan huis

Enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun diensten bij de consumenten in huis aanbieden (bijvoorbeeld advocaten, architecten, loodgieters en chauffagisten,…), mits naleving van de social distancing maatregelen.

C. In de openbare ruimte

Indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing, gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal drie andere personen (ouder dan 12 jaar) tegelijkertijd.

Zo kan bijvoorbeeld een privécoach met drie klanten buiten trainen, en kan een fotograaf buiten een sessie organiseren met drie klanten.

💡 Zijn de rij-examencentra open en worden de autorijlessen toegestaan?

Ja, de rij-examencentra zijn open en rijlessen zijn opnieuw toegestaan met respect voor de modaliteiten bepaald door het toe te passen protocol.

💡 Mogen opticiens en gehoorcentra openblijven?

Ja, aangezien zij medische hulpmiddelen aanbieden, mogen zij verder blijven werken.

💡 Mogen bedrijven materialen verhuren aan particulieren?

Ja, dit is toegelaten. De materialen mogen enkel afgehaald worden in openlucht en op afspraak of aan huis geleverd.

💡 Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?

Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.

💡 Mogen wassalons en droogkuis openblijven?

Ja, deze mogen openen.

💡 Kan er afgeweken worden van het individueel winkelen op afspraak?

In principe niet. In hoogst uitzonderlijke omstandigheden kan hierop worden afgeweken zoals bij de aankoop van grote goederen waarbij een grondige bespreking noodzakelijk is gezien de impact op het huishouden of de woning Dit kan via een voorafgaande afspraak in ondernemingen of verenigingen die uitsluitend op afspraak werken en waarbij twee personen aanwezig kunnen zijn: 1 extra lid van het huishouden of voor de alleenstaande het knuffelcontact.

💡 Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?

Ja activiteiten zoals renovatie-, schilder-, elektriciteitswerken, loodgieter of de installatie van huishoudapparaten zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en kunnen blijven doorgaan in het huis van de consument, mits respect van social distancing maatregelen.

💡 Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

Immo agentschappen mogen geen publiek ontvangen, tenzij in het kader van dienstverlening aan professionelen. Mensen die een woning willen huren of kopen mogen de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

💡 Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?

Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten), met inbegrip bij de cliënt thuis, met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.

💡 Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?

Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten, hierbij inbegrepen de activiteiten in huis.

💡 Mogen interim- en uitzendkantoren hun activiteiten verder zetten?

Immo-agentschappen mogen particulieren individueel in hun kantoor ontvangen, met respect voor de veertien minimale regels. Desalniettemin mogen mensen die een woning willen huren of kopen, de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

💡 Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

💡 Ambulante activiteiten?

De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten.

Rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kleine kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. 

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kleine kermis bedraagt 200 personen.
 • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden). 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Bovendien wordt er individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt en gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden. Het aan huis leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen blijft toegelaten.

💡 Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends.

💡 Mogen grootmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?

Ja, voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.