GAS 1-2-3: Overlast

WAT?

Om overlast aan te pakken voert onze gemeente een preventief beleid om de burgers zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren. In de politieverordening ter beteugeling van overlast van onze gemeente staan duidelijke regels omschreven die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast (onder andere het bevuilen van het openbaar domein, wildplassen, nachtlawaai enz.) te bestrijden. Bij inbreuken op dit reglement kan er, vanaf de leeftijd van 16 jaar, een gemeentelijke administratieve sanctie (beter bekend als GAS) opgelegd worden. Daarnaast zijn er aparte gemeentelijke reglementen die administratieve sancties mogelijk kunnen maken, denk zo maar aan het gemeentelijk horecareglement.

SOORTEN SANCTIES

Als meerderjarige overtreder kan het bedrag van de boete oplopen tot een maximum van € 350, voor een minderjarige bedraagt dit maximum € 175. Naast een geldboete kan de sanctionerend ambtenaar ook een alternatieve sanctie opleggen zoals gemeenschapsdienst en/of bemiddeling.

Het college van burgemeester en schepenen kan op haar beurt een schorsing of intrekking van een vergunning opleggen of een administratieve sluiting opleggen voor een inrichting.

PROCEDURE

De overtreder zal per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden dat er een procedure voor een GAS wordt opgestart. Bij deze brief wordt ook een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag verzonden alsook een uittreksel van het overtreden artikel.
Vervolgens beschikt de overtreder over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Indien de procedure wordt opgestart voor een geldboete met een maximum van € 70, dan kan het verweer enkel ingediend worden per schriftelijke en aangetekende zending binnen de vijftien dagen na datum van de opstartbrief. Indien de procedure wordt opgestart voor een geldboete met een maximum van € 350 dan is er bijkomend ook het recht om een mondelinge verdediging te verzoeken bij de sanctionerend ambtenaar (enkel op afspraak). Een minderjarige heeft ten alle tijden het recht om gehoord te worden. Een telefonisch verweer is echter geen geldig verweer.

Na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen voor verweer kan de sanctionerend ambtenaar overgaan tot het nemen van een beslissing. De sanctionerend ambtenaar zal een gepaste sanctie bepalen. Rekening houdend met eventuele herhaling van een inbreuk of een ingediend verweer kan de geldboete verhoogd, verlaagd of geseponeerd worden.
Deze beslissing zal eveneens per aangetekende brief verzonden worden. Indien de sanctionerend ambtenaar besloten heeft om een geldboete op te leggen dan zal er eveneens een factuur met een betalingsoverschrijving mee verstuurd worden met deze beslissing.
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden binnen de 30 dagen bij de bevoegde politierechtbank. In geval van een minderjarige is de jeugdrechtbank bevoegd.

Een GAS-boete moet binnen de twee maanden betaald worden. Gebeurt dit niet vrijwillig en wordt er geen gevolg gegeven aan de aanmaningen, dan kan een deurwaarder de boete innen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.