Water uit onbevaarbare waterlopen mag niet meer gebruikt worden RSS link

Ondanks de lichte neerslag van de voorbije week is de algemene situatie in Limburg er niet op verbeterd. De peilen van de waterlopen zijn laag en zakken verder. De Vlaamse Droogtecommissie schaalt het waakzaamheidsniveau op van code geel naar code oranje.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.


Om de schade te beperken, heeft de Vlaamse Droogtecommissie de gouverneurs op 16 juli 2019 geadviseerd om een captatieverbod (onttrekken van water) in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er lokaal redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen. De Vlaamse Droogtecommissie schaalt het waakzaamheidsniveau op van code geel naar code oranje.


Ondanks de lichte neerslag van de voorbije week is de algemene situatie in Limburg er niet op verbeterd. De peilen van de waterlopen zijn laag en zakken verder. De afvoeren op de Maas zijn eveneens verder dalend. Ook de grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn in dalende lijn.


Verdere uitbreiding gedifferentieerd lokaal captatieverbod onbevaarbare waterlopen:

Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie en in verdere afstemming met de experten in het Limburgs droogte-overleg heeft de waarnemend gouverneur besloten om vanaf 19 juli 2019 het captatieverbod in onze provincie nog verder uit te breiden.


Het is verboden water te capteren uit ALLE ONbevaarbare waterlopen, uitgezonderd:

uit de onbevaarbare waterlopen in:

o het stroomgebied van de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
o de Demer en het stroomgebied van de Demer opwaarts de samenvloeiing van de Demer met de Steenlaak in Lummen en dit tot aan het stroomgebied van de Munsterbeek in Bilzen;
o het stroomgebied van de Jeker in Tongeren en Riemst;
o het stroomgebied van het Heeswater in Riemst, Bilzen en Lanaken;
o het stroomgebied van de Voer en de Berwijn in Voeren;
o het stroomgebied van de Kikbeek in Maasmechelen en Lanaken;
o de Kuilenzouw in Riemst;
o de Lossing in Lanaken;
o de Langkeukelbeek in Bilzen.


Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor de aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.


Uiteraard is de waarnemend gouverneur ook bezorgd over de economische effecten die de huidige maatregelen mogelijks hebben.

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw (en bij uitbreiding bedrijven) te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

Captatie uit de onbevaarbare waterlopen die als uitzondering in het besluit zijn opgenomen;

Uit de bevaarbare waterlopen en kanalen mag nog wel water gecapteerd worden.

De Vlaamse Waterweg wijst erop dat captaties enkel toegelaten zijn op daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties, en dat er een meldingsplicht geldt voor captaties tot 500 m³/jaar (de som van alle captaties per gebruiker), en een vergunningsplicht voor captaties boven de 500 m³/jaar. 

Vanaf heden kunnen gebruikers effluentwater voor irrigatiedoeleinden bij Aquafin afhalen,rekening houdend met de opgelegde gebruikersvoorwaarden. Via https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven kan hiertoe een aanvraagformulier worden ingediend. Na goedkeuring kan men terecht in één van de opengestelde zuiveringsinstallaties. Vanuit Limburg wordt er bij Aquafin op aangedrongen zo snel mogelijk werk te maken van het gebruiksveilig maken van bijkomende zuiveringsinstallaties in Limburg.

 

Algemene oproep tot zuinigheid en naleving van het besluit:

Momenteel dringen er zich nog géén andere maatregelen op. De waarnemend gouverneur doet beroep op eenieder die capteert, om de beperkingen in het besluit strikt na te leven.


En zoals steeds roept hij elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur op om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen.

Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019 7 u.