subsidie voor jeugdverenigingen

 • subsidie voor lokaalrenovaties

  Alle erkende jeugdwerkinitiatieven van de jeugdraad die noodzakelijke onderhoudswerken of aanpassingen uitvoeren aan hun lokaal, speelplein, enz… hebben recht op subsidie.
  Elke aanvrager brengt ten laatste 2 maanden na afloop van de werken en vóór 1 oktober een aanvraagformulier met de nodige gegevens binnen bij het gemeentelijke team cultuur en jeugd. Daartoe voegt hij ook een financieel verslag en de nodige betalingsbewijzen.

  Aan elke aanvraag wordt een maximale subsidie van 100 % terugbetaald.
  Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt prioriteit gegeven aan renovaties in kader van verbetering van sanitair, vocht en brandbeveiliging en veiligheid van de speelpleinen.

 • werkingssubsidies voor jeugdinitiatieven

  Werkingssubsidies worden uitgekeerd aan erkende jeugdwerkinitiatieven - andere dan jeugdhuizen en speelpleinwerkingen - na het inleveren van werkingsverslagen.

  • De jeugdwerkinitiatieven krijgen een basistoelage en een werkingstoelage. De basistoelage wordt berekend op basis van het aantal leden (begeleiding + deelnemers). De werkingstoelage wordt via een puntensysteem berekend : één punt per aanwezig lid per ledenactiviteit. Per punt wordt een maximumwaarde van 0.40 euro toegekend.
  • Er is een startpremie van 125 euro voor een nieuw erkende vereniging.
  • Extra punten kunnen verkregen worden door :
   • actieve deelname aan een liefdadigheidsactie of sociale actie of het organiseren van een liefdadigheidsactie of sociale actie (100 punten)
   • per voorgelegd attest van vorming waarbij het rekeningnummer van de vereniging vermeld staat (75 punten)
   • het bijwonen van gemeentelijke vergaderingen die inspelen op een inclusieve samenwerking, en gemeentelijke evenementen die ruimer zijn dan het jeugdbeleid (75 punten per aanwezig lid)
  • Werkingsverslagen worden ingediend bij het team cultuur en jeugd.

 • subsidie voor vorming

  De subsidies worden uitgekeerd op naam van het initiatief waartoe de cursist aangesloten is of -indien er een rekeningnummer vermeld wordt- op dit rekeningnummer. De cursist dient een attest van het volgen van de cursus als bewijs binnen te brengen op de jeugddienst voor 30 september.

  Aan elke jeugdverantwoordelijke die een aanvraagformulier voor vorming indient, wordt een maximale subsidie van 100 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald met een maximum van 25 euro per dag en 12 kadervormingsdagen per jaar.

 • subsidie voor kampen

  Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voldoet de vereniging aan de volgende bijzondere vereisten:

   • De duur van het kamp omvat één of meerdere verblijven van telkens ten minste 2 overnachtingen.
   • Tijdens de gehele duur van het kamp beschikt de vereniging over minimum 1 begeleider per 20 deelnemers. De hoofdverantwoordelijke is ten minste 18 jaar oud.
   • Tijdens de gehele duur van het kamp nemen minimaal 5 leden deel aan de activiteiten waarvan twee derde jonger is dan 25 jaar of alleen de leiding.
   • De vereniging beschikt hetzij in eigendom, hetzij door een schriftelijke overeenkomst die het exclusieve gebruik vastlegt, tijdens de duur van het kamp over een aangepaste verblijfsaccommodatie in tenten of gebouwen.

  Hier kan je je subsidieaanvraagformulier voor kampen downloaden.

 • projecten en fuiven

  Het voorziene krediet wordt aangewend als

  1. projecttoelage: Deze vorm van toelage staat open voor jeugdwerkinitiatieven in zijn breedste zin van Houthalen-Helchteren, zonder de verplichting om bij de gemeentelijke jeugdraad aangesloten te zijn. 
   Het initiatief wordt gedragen door een vereniging waar meer dan 1 jongere zich engageert om aan dit project mee te werken.
  2. fuiftoelage: deze toelage wordt aangewend voor erkende jeugdwerkinitiatieven, indien de vereniging een fuifcharter ondertekent bij het team promotie en preventie en deze charter als leidraad gebruikt. Het melden van een fuif is verplicht.

  Criteria waaraan het project moet voldoen:

  • een uniek initiatief, niet alledaags maar vernieuwend;
  • het project dient afgebakend te zijn in tijd met een maximum van 6 maanden;
  • het project moet een gemeentelijke uitstraling hebben;
  • het project moet themagericht zijn in een ruimer en breder kader, en niet in het verlengde liggen van de normale doelstellingen van de vereniging.

  Hier kan je je aanvraagformulier voor projectsubsidies downloaden.

  Jeugdverenigingen komen ook in aanmerking voor inclusieve projectsubsidies indien zij - samen met andere verenigingen - een project opzetten. Dit kadert in het reglement van Bak je eigen cultuur. Meer informatie over inclusieve cultuurprojecten vind je onder financiële ondersteuning bij het thema cultuur.

   

  Criteria waaraan de fuif moet voldoen:

  • je moet je fuif 2 maanden op voorhand melden bij het preventieteam;
  • je moet de fuifcharter tekenen: dat wil zeggen dat je akkoord gaat met een aantal vooropgestelde zaken zoals het melden van je fuif, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen, rekening houden met de geluidsoverlastnorm, enz... ; 
  • als je na de melding goedkeuring voor de fuif hebt gekregen, dan meldt het preventieteam dit aan het team cultuur en jeugd, die ervoor zorgt dat de vereniging zijn fuifsubsidie bekomt, samen met de algemene subsidieverdeling.

  Voor meer info kan je terecht bij het preventieteam ofwel surf je verder naar de informatie over de fuifsubsidies.

 • subsidie voor speelpleinwerking

  Subsidies voor speelpleinwerkingen worden uitgekeerd aan erkende speelpleinwerkingen na het inleveren van werkingsverslagen.

  • De erkende speelpleinwerkingen krijgen een vaste toelage van 740 euro.
  • Na de verdeling van de vaste toelage worden de overige budgetten toegekend volgens een puntensysteem (1 punt per kind/begeleider). Per punt wordt een maximumwaarde van 0.40 euro toegekend.
 • subsidie voor jeugdhuizen

  Subsidies voor jeugdhuizen worden uitgekeerd aan erkende jeugdhuizen na inlevering van hun verslag.

  Elk erkend jeugdhuis ontvangt een vaste toelage van 1250 euro voor zijn organisatie en activiteiten, als het voldoet aan volgende voorwaarden :

  • organiseert tijdens het werkjaar minstens 10 socio-culturele activiteiten
  • kiest voor een vernieuwend aanbod, moeilijk toegankelijke thema's of een specifieke doelgroep
  • betrekt de jongeren nauw bij de organisatie
  • stelt de activiteiten open voor alle jongeren
  • neemt op termijn de structuur van een vzw aan
  • het werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus
  • stelt een kort jaarprogramma op en een summiere begroting

  Het verslag, het kort jaarprogramma en de begroting worden ten laatste op 30 september ingediend bij het team cultuur en jeugd, samen met de statuten indien deze er zijn.

Contactinformatie