milieuvergunning: aanvraag

Bedrijven die een exploitatie in Houthalen-Helchteren willen starten moeten nagaan of een milieuvergunning vereist is (of een melding van de activiteiten voldoende is).

Afhankelijk van de hinderlijkheid van de activiteiten voor mens en milieu, zijn er de volgende drie klassen:

 • Klasse 1 (de meest hinderlijke activiteit, hier is een milieuvergunning vereist);
 • Klasse 2 (minder hinderlijk, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist);
 • Klasse 3 (de minst hinderlijke activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht);

Voorwaarden

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is. Volgende factoren spelen hierbij een rol:

 • grootte van de opslag;
 • vermogen van de machines;
 • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

De procedure start pas van het moment dat de betaling is ontvangen bij de betrokken instantie.

Voor een Klasse 3: de dag nadat de melding wordt gedaan mag de exploitatie worden aangevat.

Procedure

Wanneer aanvragen?

 • Nieuwe aanvraag: voor het exploiteren aanvat
 • Bij hernieuwing: 12 tot 18 maanden voor de vergunning vervalt

Klasse 1 en 2

 • Indienen aanvraag bij de bestendige deputatie van de provincieraad (klasse 1)/ bij het College van Burgemeester en Schepenen (klasse 2);
 • Bij dit aanvraagformulier moeten een aantal bijlagen worden gevoegd zoals opgenomen volgens geijkte aanvraagformulieren;
 • Ontvangen bevinding volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag binnen de 14 dagen of;
 • Ontvangen bevinding onvolledigheid en/of onontvankelijkheid van de aanvraag + vraag van de betrokken overheid binnen de 14 dagen bijkomende informatie door te geven en/of deelt de juiste bevoegde instantie of procedure mee;
 • Betalen dossiertaks;
 • Aanplakken bekendmaking van het openbaar onderzoek op de plaats van de geplande uitbating en op het gemeentehuis zelf;
 • Ontvangen beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad binnen de 4 maanden verlengbaar met 2 maanden (voor klasse 1) of;
 • Ontvangen beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen binnen de 3 maanden verlengbaar met 1,5 maand;
 • Aanplakken beslissing gedurende 30 dagen voor zowel klasse 1 als klasse 2. Tegen de beslissing is beroep mogelijk bij de Vlaamse minister van Leefmilieu (klasse 1)/ bij de bestendige deputatie van de provincie (klasse 2). Dit beroep moet worden ingediend binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing;
 • Voor de aanvrager gaat de termijn in bij de ontvangst van het besluit;
 • Voor omwonenden en anderen start de termijn vanaf de aanplakking van de beslissing.

Klasse 3:

 • Indienen meldingsformulier (aangetekend);
 • Ontvangen akte van ontvangst door het bevoegde college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

Milieuvergunningsaanvraag volgens geijkte aanvraagformulieren

Bijlagen o.a.:

 • Een situeringsplan;
 • Eén of meer uitvoeringsplannen;
 • Het bewijs van betaling van de Vlarem-dossiertaks;
 • Eventuele andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken (vb: huurovereenkomst, technische fiches, kadastrale legger,…).

Bedrag

 • Klasse 1: Vlarem-dossiertaks van 123,95 euro en gemeentebelasting van 650 euro
 • Klasse2: Vlarem-dossiertaks van 61,97 euro en gemeentebelasting van 250 euro
 • Klasse 3: 50 euro dossierkosten

Contactinformatie