leegstand: aanvraag vrijstelling van heffing

Als een woning/gebouw langer dan één jaar leegstaat kan het pand opgenomen worden op het leegstandsregister.
Als eigenaar van een leegstaand pand word je op de hoogte gebracht van de vaststelling van leegstand door een brief.

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling van heffing bekomen. 

Voorwaarden

 • Als belastingplichtige volle eigenaar zijn van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning
 • Als belastingplichtige in een erkende ouderenvoorziening verblijven, of voor een langdurig verblijf opgenomen zijn in een psychiatrische instelling
 • Als belastingplichtige met een beperkte handelingsbekwaamheid ingevolge een gerechtelijke beslissing
 • Als belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht

Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:

 • Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan.
 • Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid in opmaak zijnde ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.
 • Krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument.
 • Deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap.
 • Vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slecht geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging.
 • Onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik.
 • Gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning.
 • Het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode.
 • Het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.

Procedure

Wat meebrengen

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Contactinformatie