aanslagbiljet: indienen bezwaarschrift

Bij betwisting van het aanslagbiljet heeft de belastingplichtige het recht om bezwaar in te dienen binnen de drie maanden na verzending van het betrokken aanslagbiljet.

Procedure

Indienen schriftelijk bezwaar met motieven aan het gemeentebestuur. De bezwaarindiener heeft het recht gehoord te worden; hij moet vervolgens de beslissing van het college van burgemeester en schepenen afwachten.

Wat meebrengen

  • Betrokken aanslagbiljet
  • Indien van toepassing: bewijsstukken

Bedrag

Gratis

Contactinformatie